Psycho Boys Club (Stoltenhoff & Juyen Sebulba) – Biohazard (Original Mix)
Psycho Boys Club (Stoltenhoff & Juyen Sebulba) – Blood Rush (Original Mix)
Psycho Boys Club (Stoltenhoff & Juyen Sebulba) – Boom (Original Mix)
Psycho Boys Club (Stoltenhoff & Juyen Sebulba) – Death Grips (Original Mix)
Psycho Boys Club (Stoltenhoff & Juyen Sebulba) – Forever (Original Mix)